26 Απρ 2010

Ξηλώνονται οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες


Ξεκινά σήμερα Δευτέρα, η πλήρης υλοποίηση της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την απομάκρυνση-ξήλωμα όλων των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
Τα συνεργεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ξεκινούν το έργο της αποξήλωσης, από τον ανισόπεδο κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας στη διασταύρωση με την οδό Σπύρου Λούη (πλευρά ανόδου της Κηφισίας).
Για να δούμε....

23 Απρ 2010

Λίγο πριν τις κάλπες στο ΤΕΕ


Αυτή είναι η εισήγηση του προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Αλαβάνου για να βάλουν κάποιοι πρώην βουλευτές, φίλοι του αλλά και ο ίδιος από 12500, 00 € στην τσέπη τη στιγμή που οι μηχανικοί είναι χωρίς δουλειά και με το νέο φορολογικό και το νέο ασφαλιστικό θα έχουν για πρώτη φορά στα 3000 χρόνια που υπάρχει το επάγγελμα πρόβλημα επιβίωσης… Λίγες μέρες πριν τις εκλογές του ΤΕΕ αντί να δίνει μάχες για τους μηχανικούς (40.000 θέσεις εργασίας χαμένες μέσα σε ένα χρόνο) δίνει μάχες για την τσέπη των δικών του με σκοπό να επανεκλεγεί πρόεδρος.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση:

Απόφ. Ανάθεση σε ομάδα εργασίας της μελέτης θεμάτων που απασχολούν το Τ.Ε.Ε.

Η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί ΤΕΕ κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/1984 και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93,

2. Το άρθρο 50 του Ν. 1947/1991,

3. Την εισήγηση του Προέδρου Τ.Ε.Ε. Γιάννη Αλαβάνου,

Αποφασίζει

1. Συγκροτεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ.:

1. Ιωάννη Δραγασάκη,

2. Πέτρο Ριλμόν,

3. Ιωάννη Ευσταθόπουλο,

4. Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο,

5. Γεώργιο Ιωάννου,

6. Στέφανο Τζουμάκα,

7. Ζακ Κουνέ

8. Γιάννη Αλαβάνο

2. Αναθέτει στην παραπάνω ομάδα εργασίας να μελετήσει από κοινού και από οικονομοτεχνική σκοπιά, αναλύοντας τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, σε συνεργασία με Ινστιτούτα Οικονομίας (π.χ. ΙΝΕ, ΓΣΕΕ, ΙΟΒΕ, ΙΟΚ) θέματα που συνδέονται με την επίτευξη των σκοπών του Τ.Ε.Ε. όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1486/1984, να συντονίζουν έρευνες αναγκαίες για την αξιόπιστη, πλέον σφαιρική και εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και να τις εισηγούνται σχετικά. Για λόγους συντομίας η παραπάνω ομάδα εργασίας θα καλείται «Συμβούλιο Ερευνών και Μελετών ΤΕΕ» και πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Γιάννης Αλαβάνος.

3. Ορίζει ότι το έργο θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη.

4. Ορίζει ως υπεύθυνους για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου τον Ηρ. Δρούλια, Γενικό Γραμματέα Δ.Ε. και τον Ευστ. Τσέγκο, Αναπλ. Γενικό Γραμματέα Δ.Ε.

5. Καθορίζει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) € ως αποζημίωση της ομάδας (υποκείμενη στις νόμιμες κρατήσεις και παρακρατήσεις) το οποίο θα κατανεμηθεί στα μέλη της Ομάδας Εργασίας, τμηματικά ή μετά την παράδοση του έργου, που θα βεβαιώνεται με πρωτόκολλο παραλαβής για την προσφορά κάθε μέλους της ομάδας εργασίας από τους παραπάνω υπευθύνους και θα καταβάλλεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αποζημίωση αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 9761 του προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. οικονομικών ετών 2010 και 2011.

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή διευκρινίζει ότι:

1. Αν το έργο δεν συμπληρωθεί και παραδοθεί στην παραπάνω προθεσμία, η παρούσα ανάθεση δεν ισχύει και τα μέλη της Ομάδας δέχονται ότι, παραιτούνται από κάθε απαίτηση αποζημίωσής του από το ΤΕΕ, για τμήμα ή το σύνολο του έργου που τους ανατίθεται με την παρούσα απόφαση.

2. Η ανάθεση γίνεται ανεξάρτητα από την τυχόν υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από τους παραπάνω και η εκτέλεσή του θα γίνεται εκτός των ωρών της υπηρεσίας τους.