31 Αυγ 2010

Χρέη νοσοκομείων : Μία διαχρονική καταλήστευση τού Ελληνικού Λαού, μία διαρκής υπερχρέωση σέ ξένους πιστωτές


Του Ξενοφώντα Καραγεωργίου,
τέως Διοικητού τού Γενικού Νοσοκομείου Θηβών


Πολύς θόρυβος γίνεται πάλι γιά τά τεράστια χρέη τών νοσοκομείων τού Εθνικού Συστήματος Υγείας πρός όλους τούς πάσης φύσεως προμηθευτές. Εντυπωσιάζει τούς ...ανυποψίαστους,
Α. Αφενός τό υπέρογκο ύψος τών οφειλών (άνω τών 6 δίς ευρώ), καί,
Β. Τό μικρό χρονικό διάστημα μέσα στό οποίο (από 1-1-2005 έως τώρα) πού αυτό δημιουργήθηκε αφετέρου.
Πολλοί θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει γιατί δέν γίνονται άμεμπτοι διαγωνισμοί, δέν είναι όμως μόνον αυτός ο λόγος. Υπάρχουν καί άλλοι, εξίσου σημαντικοί ! Σκοπός αυτού τού σημειώματος είναι νά τούς παρουσιάσει, μαζί μέ ...συγκρατημένη κριτική!!!
Οι βασικές αιτίες τού μέ αυξανόμενη τάση φαινομένου (ολοένα καί ταχύτερα δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερο χρέος, σέ σύγκριση μέ τήν προηγουμένη φορά) είναι :
1. H, χωρίς ουσιαστικούς φραγμούς, συνεχής αύξηση δαπανών τών φαρμάκων. Ιδίως στά νέας κυκλοφορίας σκευάσματα, πού είναι κατά πολύ ακριβότερα από προηγούμενα παραπλήσια πού αντικαθιστούν (καί τών οποίων έληξε η προστασία τής ευρεσιτεχνίας τους, άρα δυνατόν νά τά μιμηθεί ο οιοσδήποτε αντιγραφέας καί μάλιστα νά τά πουλήσει σέ χαμηλή τιμή).
Από 319 εκατομμύρια ευρώ που ήσαν το 1997, πήγαν στα 423 εκατ. ευρώ το 2000, στα 768 εκατ. ευρώ το 2003, ενώ υπερακοντίστηκαν στα 1.014 εκατ. ευρώ το 2006, με στοιχεία του Ινστιτούτου Φαρμ. ΄Ερευνας & Τεχνολογίας. Αναμένεται να εξακοντισθούν σε πάνω από 1.600 εκατ. ευρώ το 2009.
Στήν τελευταία δεκαετία υπολογίζεται ποσόν μεγαλύτερο τών 25 – 26 δίς ευρώ νά έφυγε σέ προμήθειες ιατροφαρμακευτικού υλικού, πού στήν μεγάλη του πλειοψηφία προέκυψε από υπερκοστολογήσεις. Στήν Ψωροκώσταινα ένα τέτοιο προϊόν κοστίζει 2-3-4 καί 5 φορές περισσότερο από ό,τι στό εξωτερικό, τέτοιο χουβαρνταλίκι !
Η δημιουργία χρεών τρέχει μέ μεγέθη τάξεως τών 200 εκατ. ευρώ μηνιαίως!
2. Η ανυπαρξία πολιτικής βουλήσεως νά αξιοποιηθεί τό υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
- Καί γιά τήν αγορά φαρμάκων σέ νοσοκομειακές τιμές, χαμηλότερες τού απλού λιανικού εμπορίου,
- Καί γιά τήν επιστροφή τής προβλεπομένης εκπτώσεως (5 %),
- Καί γιά τήν προμήθεια σέ ειδική νοσοκομειακή συσκευασία,
- Καί γιά τήν προμήθεια φαρμάκου στό όνομα τής δραστικής ουσίας καί όχι τού εμπορικού ονόματος, πού συνηθέστατα τά «δημοφιλή & επώνυμα» είναι καί σημαντικά ακριβότερα,
- Καί γιά τήν αντιμετώπιση τών ληστρικών τιμών (όταν καί όπου τέτοιες παρατηρούνται) μέ τήν αξιοποίηση 2 σπουδαίων μοχλών,
Ι. Αφενός τού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, καί,
ΙΙ. Τού Ινστιτούτου Φαρμακευτικής ΄Ερευνας & Τεχνολογίας αφετέρου.
3. Η ανυπαρξία πολιτικής βουλήσεως νά δημιουργηθεί – θεσμοποιηθεί πλαίσιο, όπου υπάρχουν κενά στό υπάρχον.
4. Η, ακόμη καί σήμερα, μή ολοκληρωμένη μηχανογραφημένη λειτουργία κλινικών & ιατρείων όλων τών Δημοσίων νοσοκομείων.
5. Η, χωρίς ενδοιασμούς, υπερσυνταγογράφηση πολλών ιατρών (συνεπικουρούμενη από τήν πολυφαρμακία),
Α. είτε από επαγγελματική ανασφάλεια,
Β. είτε από υπερβολικό ενδιαφέρον,
Γ. είτε από ιδιοτελή πονηρία (μέ τήν προσδοκία ανταλλαγμάτων... εκ μέρους τού παραγωγού /εμπόρου, συνέδρια, τουριστικά ταξιδάκια, κλιματιστικές συσκευές, ηλεκτρ. υπολογιστές, ακόμη καί μετρητά-χρήματα παντοίας μορφής δηλαδή !!!).
Η αλόγιστη αύξηση τών συνταγογραφουμένων εργαστηριακών εξετάσεων (πάλι γιά ανάλογες αιτίες).
6. Η μή, ουσιαστική καί σύγχρονη, λειτουργία τής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
7. Οι πολλές φορές διαφεύγουσες χρεώσεις εκ μέρους τών νοσοκομείων, γιά παρασχεθείσες υπηρεσίες. Είτε από αμέλεια, είτε από δολιότητα, κάποιες φορές καί από έλλειψη επαρκούς (ποιοτικά καί ποσοτικά) προσωπικού.
Στό Νοσοκομείο Θηβών βρήκα ετήσιες εισπράξεις από δημόσια ασφαλιστικά ταμεία ύψους 675.000 ευρώ γιά όλο τό 2004. Μέ κατάλληλες ενέργειες αλλά καί περιορισμό τών πονηριών, οι εισπράξεις έφθασαν τά 2.410.000 ευρώ τήν αμέσως επομένη χρονιά (2005), ενώ στά επακόλουθα χρόνια ήσαν 1.988.000 καί 2.230.000 ευρώ (2006 & 2007).
8. Οι διαφεύγουσες εισπράξεις, όχι από αμέλεια καταλογισμού τους εκ μέρους τού προσωπικού τών Δημ. Νοσοκομείων, αλλά από οικονομική αδυναμία τών Δημ. Ασφαλιστικών ταμείων. Βέβαια, όποτε γίνεται από τήν Κυβέρνηση ρύθμιση πληρωμής τών νοσοκομειακών οφειλών, αυτομάτως μηδενίζονται καί όλες οι οφειλές τών Ασφ. Ταμείων πρός τά Δημ. Νοσοκομεία (εύλογο είναι).
9. Η χρήση τών πάσης φύσεως νοσοκομειακών υπηρεσιών από αλλοδαπούς, χωρίς τήν ανάλογη είσπραξη χρημάτων. Πρό ημερών, ο Τομεάρχης Υγείας τής Ν. Δημοκρατίας κ. Σαλμάς (πού είχε διατελέσει Υφυπουργός γιά τά Προνοιακά ιδρύματα επί 8μηνο) εκτίμησε σέ τουλάχιστον 1.000.000 τούς αλλοδαπούς χρήστες, πού όσο δέν υπάρχουν ρυθμίσεις – συμφωνίες μέ τά Κράτη προελεύσεώς τους γιά πληρωμές όλων τών παρεχομένων υπηρεσιών, θά αποτελούν μόνιμη καί αυξανόμενη αιμορραγία τού Ε.Σ.Υ. Μέ ορατό τόν κίνδυνο επιταχύνσεως τής καταρρεύσεώς του. Κατάρρευση πού μπορεί νά συντελεσθεί καί γιά άλλους λόγους, έστω καί μή υπαρχόντων τών αλλοδαπών!!!
10. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τά Δημ. Νοσοκομεία τής Χώρας πληρώνονται βάσει τιμοκαταλόγου πού καταρτίσθηκε τό 1991. Από τότε, παρά τό γεγονός ότι όλα τά κοστολογικά μεγέθη έχουν επανειλημμένως αυξηθεί, σκοπίμως καμμία τροποποίηση στόν τιμοκατάλογο αμοιβών δέν έχει γίνει. Μέ τό πρόσχημα ότι θά επιβαρύνει τά οικονομικά τών Ασφ. Ταμείων (δηλαδή τών όποιων μελών τους), ενώ μέ τήν κρατούσα αντιδεοντολογική καί αντεπιστημονική οικονομικά πρακτική επιβαρύνει τό σύνολον τού Ελληνικού Λαού. Καί ταυτοχρόνως υπονομεύει όλες τίς παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας όλων τών δημ. νοσοκομείων. Μέ συμπαιγνία μάλιστα όλων τών πολιτικών & συνδικαλιστικών ηγεσιών...
Εδώ η «Ομερτά» τής Σικελικής Μαφίας ευρίσκει τήν πιστότερη εγαρμογή της...
11. Η ελλείπουσα εδώ καί χρόνια μελέτη τών νοσολογικών αναγκών συναρτήσει τών παρεχομένων ανά μονάδα υγείας συγκεκριμένων υπηρεσιών, μέ συνυπολογισμό τού λειτουργικού κόστους. Αυτό θά οδηγήσει σέ διοικητική αναδιάρθωση, καί σέ εξορθολογισμό τών πάσης φύσεως δαπανών μέ ταυτόχρονη βελτιστοποίηση τών αποτελεσμάτων. Τό Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας είναι ένας από τούς φορείς πού μπορούν νά συμβάλλουν σέ αυτό, εάν ήθελε κανείς νά τό αξιοποιήσει!
Θυμάμαι, σέ σύσκεψη στήν Νομαρχία Βοιωτίας είχα υποστηρίξει,
Α. Τήν συνένωση τού Δυναμικού (ανθρωπίνου καί υλικοτεχνικού, στόν μέγιστο δυνατό βαθμό) τών δύο νοσοκομείων τού νομού (Λιβαδειάς & Θηβών), μέ προφανή τά ανωτέρω οφέλη,
Β. Τήν ίδρυση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στήν Θήβα, στό ισόγειο τού τωρινού Γεν. Νοσοκομείου Θηβών,
Γ. Τήν ίδρυση Κέντρου Αποκαταστάσεως Πολυτραυματιών (ιδίως από τά σύνθετα ατυχήματα) στούς άλλους ορόφους τού τωρινού Γ.Ν.Θ., μονάδα πού λείπει παντελώς από τήν Ελλάδα, (η πόλη θά αποκτούσε επιπροσθέτως καί τόν, αδοκίμως, ονομαζόμενο ιατρικό τουρισμό) καί,
Δ. Τήν ένταξη / απορρόφηση όλου τού υπάρχοντος υγειονομικού μέρους τού Ι.Κ.Α. (Λιβαδειάς, Θηβών & Οινοφύτων) στό Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ανάλογες ενέργειες, στόν ένα ή τόν άλλο βαθμό, δύνανται νά γίνουν σέ κάθε νομό τής Πατρίδας μας.
12. Τέλος, η απουσία ικανής πολιτικής ηγεσίας (πέρα από τήν αδήριτη ανάγκη νά είναι καί έντιμη...), μέ ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις (πού επιβεβαιώνουν τόν κανόνα). Πατριωτική καί ευσυνείδητη πολιτική ηγεσία θά σημαίνει καί επιλογή ικανών καί εμπείρων τεχνοκρατών γιά τήν στελέχωση όλων τών μονάδων, όχι κομματικών υποστηρικτών τού όποιου κου υπουργού, πού εκτός από β ο λευτής, βρέθηκε, κακή τή μοίρα, νά διαφεντεύει ένα βιλαέτι προσδόκιμο σέ ικανοποίηση ρουσφετιών...
Οι πάσης φύσεως δαπάνες αυξάνονται μέ τέτοιους φρενήρεις ρυθμούς, πού εδώ καί πολλά χρόνια τά δημόσια Νοσοκομεία δέν δύνανται νά πληρώνουν τίς υποχρεώσεις τους. Ταυτοχρόνως (καί μονίμως) μεγαλώνει η απόσταση εισπράξεων – υποχρεώσεων πληρωμών. Αποτέλεσμα, νά οδηγούνται όλα τά Νοσοκομεία σέ αυξανόμενο άνοιγμα, πού σέ συνδυασμό μέ τήν υπάρχουσα ποσοτική καί ποιοτική κατανομή τών κρατικών δαπανών, οδηγούνται στήν χρεωκοπία. Φαντασθείτε νά συμπεριλαμβανόντουσαν καί οι μισθολογικές αμοιβές στίς υποχρεώσεις τών Νοσοκομείων !... (άλλη μία πρωτοτυπία τού πολυμήχανου ΄Ελληνα πολιτικού, όλοι οι μισθοί πληρώνονται κεντρικά από τήν Κυβέρνηση). Μέ αφοπλιστική ειλικρίνεια ομολογεί ο Τομεάρχης Υγείας τής Νέας Δημοκρατίας μέ τήν εισήγησή του στό πρόσφατο Συνέδριό της : «Μέχρι τώρα σκεφτόμασταν καί σχεδιάζαμε χωρίς νά μάς ενδιαφέρουν πόσα ελλείμματα στέλνονταν από τήν υγεία στόν κρατικό προϋπολογισμό. Λέγαμε δωρεάν υγεία σέ όλους καί όσο αυτό κόστιζε. Τώρα πρέπει νά σκεφτούμε ανάποδα. Πρώτα πόσα χρήματα έχουμε διαθέσιμα, προβλέποντας καί τήν περιστολή καί μετά πώς θά τά διαχειριστούμε μέ τρόπο πού αυξάνει τήν αποτελεσματικότητα, τήν συνέχεια, τήν αποδοτικότητα, τήν ασφάλεια, τήν προσβασιμότητα καί ικανότητα τού συστήματος».
Ο δρόμος γιά τήν εξυγίανση είναι μακρύς καί τά περιθώρια στένεψαν απελπιστικά.
Οι δέ αναγκαίες ρήξεις αυξάνονται αλματωδώς προϊόντος τού χρόνου.
΄Αρα θά γίνουν,
Α. Αφενός δυσκολότερα,
Β. Αφετέρου οδυνηρότερα.

Το καινούριο, η αναγκαιότητά του και ο φόβος των αλλαγών.


Γράφει η Ιδεοπηγή

Η κοινωνία δεν είναι κάτι στάσιμο, μπορεί να λιμνάζει για λίγο αλλά γρήγορα, συνταρακτικά γεγονότα ταράζουν τα λιμνάζοντα ύδατα και επιφέρουν αλλαγές, άλλοτε ήπιες άλλοτε δομικές.
Σήμερα δυστυχώς είμαστε στην περίοδο της ήρεμης λιμνούλας, που όμως από κάτω της υπάρχει πολύ ένταση και εκρηκτικό μείγμα, η κατάσταση δε επιδεινώνεται απ’ τη σαπίλα και τη δυσοσμία.
Όλοι προσδοκούν το καινούριο αλλά μένουν και κουμπωμένοι γιατί φοβούνται τις αλλαγές. Το καινούριο είναι δυστυχώς άγνωστο και δύσκολα κάποιος διακινδυνεύει να το αποδεχτεί.
Το καινούριο παρουσιάζεται σαν κίνημα, κόμμα, παλλαϊκή κινητοποίηση κτλ.
Ποιος πίστευε το 1974 ότι λίγα χρόνια μετά το ΠΑΣΟΚ θα γινόταν κυβέρνηση;
Η θέση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα αλλά κίνημα συμπαρέσυρε τους πολίτες. Οι αναλυτές της εποχής πίστευαν ότι θα παραμείνει ένα μικρό κίνημα διαμαρτυρίας η κατάληξη όμως τους διέψευσε.
Το σύνθημα «εδώ και τώρα αλλαγή» του πρόσθεσε γρήγορα υποστηρικτές που επί χρόνια είχαν μείνει στο περιθώριο και είδαν την ευκαιρία να αναλάβουν θέσεις εξουσίας.
Το που κατέληξε το ΠΑΣΟΚ είναι άλλο θέμα.
Οι πολίτες περιμένουν από κάποιους «φωτισμένους» να τους λύσουν τα προβλήματα και να αλλάξουν το ήδη γκρεμισμένο πολιτικό σύστημα χωρίς να δέχονται να αλλάξουν οι ίδιοι νοοτροπία και συμπεριφορά. Η λογική ας «κολλήσω» εγώ δίπλα στον εξουσιαστή να τακτοποιηθώ και ας μην αλλάξει τίποτε, αποδείχτηκε στην πράξη λαθεμένη γιατί σήμερα που καταρρέει το σύστημα, κανείς δεν είναι εξασφαλισμένος και κανείς δεν μένει αλώβητος από την κρίση.
Η προπαγάνδα του συστήματος προβάλλει την ατομικότητα και προσπαθεί να επιβιώσει, ποντάροντας στην κατεστημένη συμπεριφορά των πολιτών. Ο καναπές και το «δεν βαριέσαι» βολεύουν την παραμονή του συστήματος ή την αντικατάστασή του, από ένα άλλο των «φωτισμένων», που θα διαιωνίσει τις αδικίες και τις στρεβλώσεις του σημερινού. Το χτίσιμο ενός δικαιότερου και δημοκρατικού συστήματος πρέπει να γίνει με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, που δεν θα τελειώσει με την εγκαθίδρυσή του αλλά θα συνεχιστεί με τον συνεχή έλεγχό του. Θέλουμε δεν θέλουμε πρέπει να αλλάξουμε και μάλιστα γρήγορα.
Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα αλλά προϋποθέτει ενεργή συμμετοχή και δράση για να τα ξεπεράσει.

27 Αυγ 2010

Νέες τιμές για περισσότερα από 300 φάρμακα


Επανέλεγχος διεξάγεται από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας στις τιμές φαρμακευτικών προϊόντων, που έχουν καταγραφεί από το Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων και παρατηρείται υψηλή διακύμανση τιμής, προκειμένου να δοθούν οι τιμές στις ενδιαφερόμενες εταιρείες μέχρι και την Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010.
Αυτό προκύπτει και από τη νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία στις φαρμακευτικές εταιρείες ότι τους έχουν γνωστοποιηθεί οι νέες τιμές για φαρμακευτικά προϊόντα που καλύπτουν το 97% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, δόθηκαν οι νέες τιμές για περισσότερα από 300 προϊόντα ενώ παραδόθηκαν εγγράφως και τέθηκαν σε συζήτηση από τα μέλη της Επιτροπής παρατηρήσεις και επισημάνσεις επί του σχεδίου της νέας Αγορανομικής Διάταξης για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων.
Ζητήθηκε ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχετικά με τη διαδικασία και το χρόνο αξιολόγησης των παρατηρήσεων - ενστάσεων και αποφασίστηκε να εκδοθεί έγγραφη σχετική διευκρίνιση ενώ για μέρος φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία η υπηρεσία δεν διέθετε πλήρη στοιχεία, ζητήθηκε από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες η άμεση υποβολή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η ανατιμολόγησή τους.

24 Αυγ 2010

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Η "μητέρα" των μαχών

Επί τάπητος τέθηκε σήμερα από τους διοικητές και τον πρόεδρο των τεσσάρων μεγαλύτερων ταμείων της χώρας κοινό σχέδιο δράσης για τον περιορισμό των δαπανών στην υγεία και την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.
Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στη βάση των κατευθύνσεων του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανδρέα Λοβέρδου συμμετείχαν, ο διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο διοικητής του ΟΑΕΕ Γεράσιμος Βουδούρης, ο διοικητής του ΟΓΑ Παναγιώτης Πέτρουλας, και ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ Κυριάκος Σουλιώτης .
Στη "μάχη" κατά της εισφοροδιαφυγής τα ταμεία μελετούν να ρίξουν ως δέλεαρ προς τους επιχειρηματίες τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, από το 2012, και με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί με το πρόγραμμα της ρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση και που θα ισχύσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2010.
Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό τα ταμεία μελετούν να προχωρήσουν σε διαφημιστική καμπάνια για να πείσουν τις επιχειρήσεις ότι πρέπει να προχωρήσουν στη ρύθμιση των χρεών τους.
"Πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με του επιχειρηματίες να δημιουργήσουμε έναν "ενάρετο κύκλο" συνεργασίας, στο θέμα των ασφαλιστικών εισφορών", τόνισε ο κ. Σπυρόπουλος, διευκρινίζοντας ότι η μη καταβολή τους υποθηκεύει το μέλλον των επιχειρήσεων, με τη συσσώρευση χρεών, αλλά και των εργαζομένων οι οποίοι θα βρεθούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
Συζητήθηκε ακόμη, η δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας, που θα εκπονήσουν σχέδιο ενεργειών εφαρμογής ενιαίων δράσεων ελέγχου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και των δαπανών υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό θα συσταθούν, σύμφωνα με τον κ. Πέτρουλα δύο με τρεις ομάδες που θα εξετάσουν όλα τα θέματα.
"Προσπαθούμε να περικόψουμε την κατάχρηση, χωρίς να περιορίσουμε τη χρήση", τόνισε ο διοικητής του ΟΓΑ, συμπληρώνοντας ότι για τον μήνα Ιούνιο επιτεύχθηκε στο ταμείο του μείωση στις φαρμακευτικές δαπάνες κατά 24,5%, ενώ περιορίστηκαν κατά 38% οι συνταγογραφήσεις με μηδενική συμμετοχή, εξοικονομώντας 25 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα για το ΙΚΑ τον ίδιο μήνα οι φαρμακευτικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 28%, εξοικονομώντας 40 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον συζητήθηκε και η εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την πληρωμή συντάξεων, από την 1η Ιανουαρίου 2011, με την απογραφή του συνόλου των δικαιούχων σύνταξης.
Μάλιστα για το θέμα αυτό ο κ. Βουδούρης τόνισε ότι γίνεται στο ταμείο του έρευνα για να διαπιστωθεί εάν καταβάλλονται συντάξεις σε άτομα που έχουν πεθάνει, επισημαίνοντας ότι στο έργο αυτό θα πρέπει να συνεργαστούν και τα ληξιαρχεία.
Αναφορικά με τις συντάξεις του ΟΑΕΕ είπε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην καταβολή τους μέχρι τέλος χρόνου, επισημαίνοντας ότι τα χρήματα που θα χρειαστούν δεν θα ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν στη σύσκεψη των "τεσσάρων" είναι η σταδιακή επανεξέταση του κανονισμού υγειονομικών παροχών του κάθε ταμείου, ώστε να υπάρξει κοινή συνισταμένη για τα τέσσερα ταμεία, καθώς και η δημιουργία κοινοπραξίας των ασφαλιστικών ταμείων με στόχο την αγορά υγειονομικών υπηρεσιών και υλικών σε καλύτερες τιμές.
"Επικεντρωθήκαμε στη δυνατότητα συνεργασίας για την εξασφάλιση καλύτερου επιπέδου παροχών με χαμηλότερο κόστος", τόνισε ο κ. Σουλιώτης, επισημαίνοντας ότι "θέλουμε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι μας και αυτό πιστεύουμε θα το πετύχουμε με την ηλεκτρονική διαχείριση όλων των ενεργειών στα ταμεία".

23 Αυγ 2010

Σοκ ακρίβειας με την επιστροφή απο τις διακοπές


Ανατιμήσεις έως και 19%, που είναι μεγαλύτερες από την συνολική αύξηση του ΦΠΑ, πέρασαν ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ και βάζουν φωτιά στην τσέπη των καταναλωτών.
Από την άλλη πλευρά, δύο εταιρίες μειώνουν την τιμή στα ακριβά πακέτα τσιγάρων (3,80 ευρώ) στα 43 ευρώ, καθώς είδαν τις πωλήσεις να πέφτουν κατακόρυφα κατά 15%, από την δεύτερη αύξηση του ΕΦΚ.
Οι ανατιμήσεις των προϊόντων, αφορούν 25 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και στα 15 από αυτά παρουσιάζεται αύξηση μεγαλύτερη του 3%, δηλαδή υψηλότερες από τις δυο αυξήσεις ΦΠΑ κατά το ίδιο διάστημα.
Αντίστοιχα μειώσεις έως και 9% παρατηρήθηκαν σε 8 προϊόντα, ενώ σταθερές παρέμειναν οι τιμές σε 3 προϊόντα.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν σε προϊόντα όπως μπίρες έως και 19%, έως 18% σε οδοντόκρεμες, 12% σε κατεψυγμένες ζύμες, 6% σε ξίδια, 5% σε γιαούρτια και φρέσκο γάλα.
Με την νέα αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά ειδών πρώτης ανάγκης μέχρι τον Σεπτέμβρη, το πορτοφόλι της μέσης ελληνικής οικογένειας, αναμένεται να πάρει φωτιά, διατηρώντας τον πληθωρισμό στη χώρα, τον υψηλότερο της Ευρωζώνης και τον τρίτο υψηλότερο, μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.
Χαρακτηριστικό είναι, ότι υψηλότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα, έχουν μόνον η Ρουμανία με 7,1% και η Ισλανδία (που επλήγη από την κρίση με χρεοκοπίες τραπεζών) με 6,2.
Έτσι, η μέση ελληνική οικογένεια αναγκάζεται να περικόψει τις δαπάνες για τρόφιμα προκειμένου να ανταπεξέλθει στο κύμα ακρίβειας που πλήττει την αγορά.
Και στρέφεται προς φθηνότερα προϊόντα όπως αυτά ιδιωτικής ετικέτας, ενώ ταυτόχρονα μειώνει και την κατανάλωση.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης όγκου στα σούπερ μάρκετ μειώθηκε κατά 3,9% τον Μάιο του 2010 σε σχέση με τον Μάιο του 2009.
Δεν είναι συγκυριακό το φαινόμενο της μείωσης κατά 12% στην κατανάλωση κρέατος, ενώ κάθετη είναι και η πτώση των πωλήσεων στα βιολογικά τρόφιμα (-19%) και στα χαρτικά όπου οι μεγάλες βιομηχανίες μετρούν απώλειες κατά 13%-16%.
Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε δύο χρόνια η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ μειώθηκε σε 55 ευρώ, από 71 ευρώ, γεγονός που ερμηνεύεται από την ύφεση η οποία πλήττει πλέον την πραγματική οικονομία, δηλαδή το εισόδημα των εργαζομένων.

Τράπεζα πλουσίων δημιουργεί ο Τόνυ Μπλερ


Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετάνιας Τόνυ Μπλερ, διευρύνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και αυξάνει τα ήδη μεγάλα έσοδα του.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυριακάτικοι Ταιμς», ιδρύει τράπεζα για να εξυπηρετεί, σε θέματα επενδύσεων, τους πλουσίους από όλο τον κόσμο.
Ο πρώην πρωθυπουργός έχει εξασφαλίσει την σχετική άδεια από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών και άρχισε να προσλαμβάνει έμπειρους και ικανούς τραπεζίτες.
Η τράπεζα αυτή θα είναι κάτω από την ομπρέλα της μητρικής εταιρείας συμφερόντων του Τονυ Μπλερ με την επωνυμία «ΤΟΝΥ BLAIR ASSOCIATES».
Η εταιρεία αυτή συστήθηκε για να προσφέρει «στρατηγικές συμβουλές σε εμπορικό και πολιτικό επίπεδο» και μεταξύ των πελατών του είναι οι κυβερνήσεις του Κουβέιτ και των Αραβικών Εμιράτων, καθώς και πολυεθνικές εταιρείες. Τα ετήσια έσοδα του Τόνυ Μπλερ αυτή την στιγμή υπολογίζονται σε 20 εκατομμύρια λίρες, και αυτό, γράφει το δημοσίευμα των Κυριακάτικων Ταιμς, εξηγεί την προθυμία του Τόνυ Μπλερ να δωρίσει τα έσοδα από την έκδοση και κυκλοφορία του βιβλίου του με τα απομνημονεύματα του, στον σύνδεσμο των βετεράνων στρατιωτικών.

Ορειβατικός Τουρισμός και Ανάπτυξη στον Όλυμπο


Σε αγαπημένο τόπο προορισμού αθλητών και ορειβατών από όλο τον κόσμο, μπορεί να μετατραπεί η περιοχή της Ελασσόνας, διότι διαθέτει θαυμάσια ιστορία, εξαιρετικά προϊόντα κι ένα μοναδικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που δεν είναι άλλο, από τις σπάνιες ομορφιές του μυθικού βουνού που απολαμβάνουν όσοι ανεβαίνουν στον Όλυμπο από την πλευρά της Ελασσόνας (ΚΕΟΑΧ, Κοκκινοπηλός, Ξερολάκι, καταφύγιο Χριστάκη, Καρυά κλπ).
Ο Όλυμπος, που στο μεγαλύτερο μέρος του ανήκει γεωγραφικά στο νομό Λάρισας, μπορεί να αποτελέσει αφετηρία και σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των αθλημάτων βουνού αλλά και της φύσης, αφού συνδυάζει τους μύθους με τη φυσική ομορφιά.
Ιδιαίτερα δε, η πρόσβαση από την πλευρά της Ελασσόνας κρύβει σπάνιες και μοναδικές συγκινήσεις για τους απαιτητικούς ορειβάτες και αναρριχητές, που με την βοήθεια των ορειβατικών συλλόγων της περιοχής μπορούν να ανακαλύψουν μοναδικές διαδρομές, άγνωστες στους πολλούς.
Όλα αυτά όπως και μια σειρά άλλων πραγμάτων αναφέρθηκαν στη συνάντηση εργασίας του Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ", στην Ελασσόνα, με θέμα "ΟΛΥΜΠΟΣ: Αθλήματα βουνού - Ορειβατικός Τουρισμός και Ανάπτυξη".
Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι ορειβατικοί και αθλητικοί σύλλογοι της περιοχής, εκπρόσωποι των συλλόγων - μελών του Δικτύου (που ανέρχονται στους 70), άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με τον εναλλακτικό τουρισμό και τα αθλήματα βουνού, πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, οι οποίοι, πέρα από το έντονο ενδιαφέρον για τη θεματολογία της συνάντησης, κατέθεσαν και τη δική τους προσέγγιση για την περιοχή του Ολύμπου, ως αγαπημένου προορισμού αθλητών και ορειβατών από όλο τον κόσμο.
Από το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" τονίστηκε ότι η νοτιοδυτική πλευρά του Ολύμπου περιλαμβάνει μοναδικές φυσικές ομορφιές, τις οποίες η τοπική κοινωνία της Ελασσόνας πρέπει να αναδείξει και να προβάλλει. Προτάθηκε να γίνει ανάπτυξη σε χώρους συμβατούς με την ιστορία και το οικολογικό περιεχόμενο του βουνού, μέσω οργανωμένων καταφυγίων υποδοχής οικοτουριστών, ορειβατών και γενικότερα "εξερευνητών" της φύσης.
Παράλληλα, τονίστηκε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων υποστήριξης βιώσιμων δραστηριοτήτων στις παρολύμπιες περιοχές πρέπει να υποστηριχθούν από αναπτυξιακούς και κοινωνικούς φορείς της επαρχίας Ελασσόνας.
Εισηγητές, όπως Νίκος Μαγγίτσης, ο παγκοσμίου φήμης αθλητής βουνού και ορειβάτης μεγάλου υψομέτρου, ο οποίος έχει κατακτήσει και τις 7 ψηλότερες κορυφές του πλανήτη, ο Νικ. Ντάγκας -Υπεύθυνος της TREKKING HELLAS Ανατ. Θεσσαλίας, ο Νικ. Καρύδης-Καθηγητής Φυσικής Αγωγής-Εκπαιδευτής-πρώην Αρχηγός Εθνικής Ομάδας Αλεξίπτωτου Πλαγιάς, και Στεφ. Γκατζιούρας-Βαλκανιονίκης ποδηλάτης-αθλητής, κατέθεσαν προτάσεις σχετικά με την ιδιαίτερη ομορφιά και προσβασιμότητα, για τους ορειβάτες, περιοχή του Νοτιοδυτικού Ολύμπου (περιοχή Ελασσόνας). Πρότειναν συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, έτσι ώστε να οργανωθούν από τους τοπικούς ορειβατικούς και αθλητικούς συλλόγους, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένα αθλητικά γεγονότα ,αφού - σύμφωνα με τους ίδιους - υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και οι υποδομές, γι’ αυτό.
Όπως προέκυψε, η προσπάθεια για την ανάπτυξη των αθλημάτων βουνού, πρέπει, απαραίτητα να συνδυαστεί με την ίδρυση Σχολών ορειβασίας, αναρρίχησης, αλεξίπτωτου πλαγιάς κ.ά. από τους Χιονοδρομικούς Ορειβατικούς Συλλόγους (ΧΟΣ) και ιδιώτες.
Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη δημιουργίας αγροτουριστικής υποδομής ήπιας μορφής στην παρολύμπια περιοχή για τη διαμονή των επισκεπτών, όπως και δημιουργία τουλάχιστον τριών καταφυγίων με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές.
Εξίσου σημαντική, σύμφωνα με τους εισηγητές, είναι και η δημιουργία οδικού δικτύου πρόσβασης στην επαρχία Ελασσόνας και σύνδεση με ΠΑΘΕ και ΕΓΝΑΤΙΑ, καθώς και η βελτίωση του "Φεστιβάλ με Θέα τον ‘Ολυμπο", ούτως ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης ορειβατών και επισκεπτών από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
Εξάλλου, υπογραμμίσθηκε η ανάγκη αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδομής (πίστες Καλλιθέας ,διάδρομοι προσγείωσης, κατασκηνώσεις Κοκκινοπηλού, καταφύγια ανάγκης ,μονοπάτια κ.α.).
Ο πρόεδρος του Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ", Κωνσταντίνος Σκριάπας επισήμανε ότι το Δίκτυο έχει, ήδη, προγραμματίσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, σε ό,τι αφορά τον ‘Ολυμπο, σε συνεργασία με τους ιδιαίτερα δραστήριους συλλόγους -μέλη του και θα πραγματοποιήσει, το αμέσως προσεχές διάστημα, μια νέα συνάντηση εργασίας, μεταξύ των εισηγητών και των τεχνικών συμβούλων με τους ορειβατικούς Συλλόγους της επαρχίας κι άλλους, άμεσα εμπλεκόμενους με το βουνό, φορείς της περιοχής, για τον καθορισμό και την υλοποίηση των επόμενων συγκεκριμένων δράσεων, που αφορούν τα αθλήματα βουνού και τον Όλυμπο (αναβάσεις ,αναρρίχηση, ποδήλατα, αεροπτερισμός,moto-cross κ.α.).

18 Αυγ 2010

Πτώχευση μίας ακόμη βρετανικής εταιρείας οργάνωσης ταξιδίων.


Ακόμη μια εταιρεία οργάνωσης ταξιδίων στη Βρετανία πτώχευσε, η δεύτερη σε διάστημα μίας εβδομάδας, αφήνοντας μετέωρους χιλιάδες πελάτες που βρίσκονται σε διακοπές στις μεσογειακές ακτές.
Η εταιρεία Flight Options, που λειτουργούσε υπό τον τίτλο Kiss Flights, ανακοίνωσε χθες το βράδυ στην ιστοσελίδα της ότι σταματά τις δραστηριότητές της.
Η εταιρεία πραγματοποιούσε πτήσεις τσάρτερ προς την Ελλάδα, την Τουρκία, της Αίγυπτο και τα Κανάρια Νησιά και προσέφερε επίσης πακέτα διαμονής.
Οι 13.000 πελάτες της εταιρείας, που βρίσκονται σε τόπους διακοπών, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις διακοπές τους και θα επαναπατρισθούν, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.
Η Flight Options έχει κάνει επίσης 60.000 κρατήσεις για πτήσεις ή πακέτα διαμονής, για την πλειοψηφία των οποίων θα γίνει επιστροφή χρημάτων.
Πρόκειται για τη δεύτερη πτώχευση σε διάστημα μιας εβδομάδας στον τομέα οργάνωσης ταξιδίων στη Βρετανία. Η εταιρεία Sun4U έκλεισε την περασμένη τετάρτη, τη στιγμή που χίλιοι πελάτες της βρίσκονταν σε διακοπές, οι περισσότεροι στην Ισπανία. Και τον περασμένο μήνα, πτώχευσε η εταιρεία Goldtrail, που οργάνωνε ταξίδια σε μεσογειακούς προορισμούς, αφήνοντας μετέωρους 16.000 πελάτες που βρίσκονταν σε διακοπές στην Ελλάδα και την Τουρκία.
Η σειρά των πτωχεύσεων αυτών αποδίδεται στη ζημία που υπέστησαν οι εταιρείες από το ισλανδικό ηφαιστειακό νέφος που παρέλυσε τις ευρωπαϊκές αεροπορικές επικοινωνίες την άνοιξη, δίνοντας τη χαριστική βολή στις περισσότερο ευάλωτες λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης εταιρείες.

Καλπάζει η ανεργία

Στα 569.742 άτομα ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά τον μήνα Ιούλιο. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση, κατά 0,52%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 184.709 άτομα και εμφανίζονται αυξημένοι κατά 4,09% (7.266 άτομα), σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010.
Oι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 92.996 και είναι μειωμένες κατά 20,91%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 27.003, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 35.517 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 29.417.